Pozwolenie radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane jest przez właściwą dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy delegaturę Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wydanie pozwolenia wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych lub równoważnego dokumentu, wydanego przez uprawniony do tego organ zagraniczny w oparciu o wymagania określone w zaleceniu CEPT T/R 61-02 (HAREC). 

 

Kategorie

W Polsce w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wyróżnia się następujące kategorie pozwoleń dla stacji indywidualnych (osób fizycznych):

 • Pozwolenie kategorii 1 (CEPT Licence) - uprawniające do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W, pracującej we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, w oparciu o wymagania określone w zaleceniu CEPT T/R 61-02 (HAREC).
 • Pozwolenie kategorii 3 (CEPT Novice Licence) - uprawniające do używania stacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 100 W, w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7200 kHz, 14000-14350 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz, 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy C lub D operatora urządzeń radiowych.
 • Pozwolenie kategorii 5 - uprawniające do używania stacji amatorskiej bezobsługowej wydaje się osobie fizycznej, która ukończyła 18 lat oraz posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny.

Uzyskanie pozwolenia przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, wymaga pisemnej zgody jej przedstawiciela ustawowego.

Dla stacji klubowych (osób prawnych) wydaje się pozwolenia:

 • Pozwolenie kategorii 1 - wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody od 1 do 3 osób posiadających świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, odpowiedzialnych za pracę stacji.
 • Pozwolenie kategorii 5 - wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody osoby posiadającej świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, która ukończyła 18 lat, odpowiedzialnej za pracę stacji.

 Pozwolenia wydaje się:

 • na okres 10 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 1 i 3,
 • na okres 5 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 5,
 • na okres nie przekraczający 12 miesięcy - w przypadku pozwolenia dodatkowego (np. znak okolicznościowy).

 

Jak uzyskać?

Szczegóły dotyczące uzyskania pozwolenia radiowego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej zostały opisane na stronie UKE w artykule Pozwolenie radiowe - służba amatorska.

Uzyskanie pozwolenia radiowego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wymaga wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł. (stan na 01.01.2015r.) na rachunek UKE z odpowiednim tytułem wpłaty. Szczegóły dotyczące przelewu/wpłaty znajdują się w sekcji IV. Opłaty skarbowe wyżej wymienionego artykułu na stronie UKE oraz na samym wniosku (tam znajdziemy odpowiedni dla wniosku tytuł wpłaty).

Aby uzyskać pozwolenie radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej należy:

 1. Przelać/wpłacić na odpowiedni rachunek bankowy UKE opłatę skarbową w kwocie i z tytułem zamieszczonym w pouczeniu do wniosku,
 2. Dostarczyć do właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy delegatury UKE:
  • Wydrukowany wypełniony i podpisany odpowiedni formularz wniosku, stosownie do wybranej kategorii
  • Dowód wpłaty
  • W przypadku osoby niepełnoletniej - pisemną zgodę jej przedstawiciela ustawowego

Aktualne wzory wniosków znajdują się w sekcji załączniki do wyżej wymienionego artykułu.

Lista delegatur Urzędu Komunikacji Elektronicznej wraz z ich danymi teleadresowymi oraz terytorialnym zakresem działania (odpowiadający podziałowi Polski na województwa) jest dostępna na stronie UKE w sekcji Urząd > Kontakt > Delegatury UKE.

Zgodnie z przepisami, wydanie pozwolenia radiowego następuje w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia wniosku.